Ông Robert Trần

Ông Robert Trần
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Dịch vụ Rủi ro Công nghệ và An ninh mạng, Công ty TNHH Dịch vụ An toàn thông tin EY Việt Nam

tiểu sử

Ông Robert Trần là Phó Tổng Giám đốc và là Lãnh đạo Dịch vụ Rủi ro Công nghệ và An ninh mạng tại Công ty TNHH Dịch vụ An toàn thông tin EY Việt Nam. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực bảo mật thông tin.

Ông Robert đã lãnh đạo thành công các dự án về mô hình quản trị công nghệ thông tin (CNTT) và vận hành mục tiêu, chiến lược và đào tạo CNTT cho hội đồng quản trị, đánh giá mức độ hoàn thiện hệ thống CNTT, lập mô hình các mối đe dọa, đánh giá chỉ số vi phạm, đánh giá các điểm dễ bị tổn thương, kiểm tra khả năng chống thâm nhập, đánh cắp dữ liệu, quản trị tính liên tục trong kinh doanh, rủi ro doanh nghiệp, tuân thủ quyền riêng tư, theo dõi tính bảo mật, phản ứng với các vi phạm hệ thống CNTT và bảo mật bằng công nghệ blockchain.

Ông cũng phụ trách việc triển khai và cung cấp các dịch vụ đánh giá khả năng thâm nhập và tấn công của tội phạm mạng trong các ngành khác nhau.

CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY

An toàn, an ninh thông tin trong Chuyển đổi số ngành Công Thương